Održana 46. redovna sjednica Vlade TK

Utvrđen Plan upisa u srednje škole
Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2020/2021. godinu, na kojeg je Vlada danas dala saglasnost, omogućen je upis 5.517 učenika u 32 srednje škole Tuzlanskog kantona i Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Ovogodišnji Plan upisa urađen je i na bazi mišljenja i prijedloga školskih odbora srednjih škola, gradskih i općinskih vijeća, Kantonalne službe za zapošljavanje i Kantonalne privredne komore, tako da u značajnom dijelu predstavlja i odgovor na potrebe tržišta rada Tuzlanskog kantona.

Planom je predviđen upis 825 učenika u gimnazije, 2.675 učenika u tehničke škole, 1.825 učenika u stručne škole, 75 učenika u umjetničke, 100 u vjerske i 16 učenika u specijalnu školu. Ovakav Plan upisa učenika predviđa 1.440 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole. To omogućava da svi učenici, koji završavaju osnovno obrazovanje, a njih je u ovoj školskoj godini na području Tuzlanskog kantona 4.075, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola, nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona.


Utvrđena lista deficitarnih zanimanja

Vlada je, na danas održanoj sjednici, dala saglasnost na Listu deficitarnih zanimanja na osnovu koje će se stipendirati učenici prvih razreda srednje škole na području Tuzlanskog kantona za školsku 2020/21. godinu. Prema današnjoj odluci, deficitarna zanimanja na području našeg kantona su zavarivač, zidar-fasader-izolater, krojač, konobar, kuhar, plinski i vodoinstalater, autoelektričar, stolar, tapetar i rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa. Učenici koji u školskoj 2020/21. godini upišu prvi razred srednjih škola sa Liste deficitarnih zanimanja moći će aplicirati na Konkurs za dodjelu stipendija učenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali deficitarna zanimanja u školskoj 2020/2021. godini.
S ciljem motivacije učenika da upišu neko od deficitarnih zanimanja, Vlada je Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu planirala 80.000,00 KM za stipendiranje ovih učenika srednjih škola.


Utvrđene Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2021-2023.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2021-2023.godine. Ovaj dokument ima za cilj projekciju prihoda i gornju granicu rashoda za pripremu budžeta za naredni trogodišnji period. Ovaj dokument ima za cilj da poboljša koordinaciju između Vlade Tuzlanskog kantona, općina i vanbudžetskih fondova u postupcima pripremnih aktivnosti na izradi budžeta za 2021. godinu, kao i da osigura sveobuhvatan i konsolidovan okvir planiranih rashoda koji pokriva sve nivoe vlasti Tuzlanskog kantona, uključujući Budžet Kantona, budžete općina i finansijske planove vanbudžetskih fondova. Ukupni prihodi, primici i finansiranje predviđaju se u 2021. godini manji u iznosu od 92,88 miliona KM u odnosu na plan 2020. godine ili za 21,82% manje, dok se u 2022. godini očekuje rast od 13,1 milion KM ili 3,92% veći u odnosu na 2021.godinu, te u 2023. godini rast od 4,1 milion KM ili 1,17% veći u odnosu na 2022.godinu.
Obzirom na epidemiju virusa COVID-19, čije negativne reprekusije nisu zaobišle niti jednu ekonomiju svijeta, dodatno usporavanje ili oporavak tokova u Bosni i Hercegovini velikim djelom će biti uvjetovani dešavanjim i odlukama na globalnom nivou, posebno kada je riječ o zemljama najvećim ekonomskim partnerima Bosne i Hercegovine. Također, na domaćem prostoru, prateći buduća dešavanja, moguće je i etapno donošenje novih mjera unutar politike, shodno razvoju situacije, koje mogu dovesti do drugačijih ishoda od trenutno postavljenih.
Imajući u vodi sve navedeno, Vlada Tuzlanskog kantona bit će usmjerena na oblikovanje fiskalne politike u cilju promovisanja konkurentnosti, povećanja efikasnosti javnog sektora te jačanja upravljanja javnim finansijama, kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani budžeta, uz kontinuirane aktivnosti usmjerene na promjenu propisa kojim je uređeno pitanje raspodjele indirektnih poreza i pitanje povrata vanjskog duga.


Transparentan rad Kantonalne uprave i Kantonalnog štaba civilne zaštite

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o nabavci medicinske i zaštitne opreme, Informaciju o nabavljenim i isporučenim sredstvima za dezinfekciju, te Informaciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona o prijenosu sredstava po programu dodjele bespovratnih sredstava ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama za 2020. godinu u cilju suzbijanja i širenja virusa COVID-19.
Kako se u informaciji Kantonalne uprave civilne zaštite navodi, od proglašenja stanja prirodne nesreće na području TK do 30.04.2020. godine nabavljeno je 7.000 jednokratnih bouflant kapa, 40.000 jednokratnih, troslojnih hirurških maski sa gumicom i metalnom pločicom iznad nosa, 259 zaštitnih naočala, 75.000 jednokratnih, nesterilnih nitrilnih rukavica, 3.700 pari zaštitne obuće, 1.710 vizira, za potrebe čije proizvodnje su angažovani domaći proizvodni kapaciteti „Plastoflex" d.o.o. Gračanica, „Zanatska radnja – alatnica Durmić" Tuzla i „Bost inžinjering" d.o.o. Tuzla. Nabavljeno je i 1.000 zaštitnih odijela sa kapom za višekratnu namjenu sa mogućnošću pranja i dezinfikovanja, 1.400 jednokratnih zaštitnih odijela, kategorija 5 i 6, te 20.000 jednokrtnih torslojnih hirurških maski. Za nabavku navedene opreme utrošeno je 384.773,8 KM. Raspodjelu nabavljene medicinske zaštitne opreme vršio je Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, koji je takođe izvršio i raspodjelu 140 zaštitnih odijela, 200 jednokratnih sterilnih zaštitnih odijela i 4.000 zaštitnih maski sa filterom koje su dodijeljene Tuzlanskom kantonu naredbama Federalnog štaba civilne zaštite.
Također, treba istaknuti da je Kantonalni štab civilne zaštite odobrio 15.000,00 KM Crvenom križu Tuzlanskog za nabavku paketa sa prehrambenim i higijenskim namirnicama stanovništvu Tuzlanskog kantona koji se nalaze u kućnoj izolaciji radi preveniranja i širenja oboljenja koje izaziva koronavirus (Covid – 19).


Ostale odluke

Vlada je danas stavila van snage Odluku u vezi sa proglašenjem stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području Tuzlanskog kantona. Kantonalni štab civilne zaštite i Krizni štab Ministarstva zdravstva TK su zaduženi da i dalje prate i procjenjuju situaciju na području Tuzlanskog kantona i u skladu sa time utvrđuju mjere i aktivnosti na sprječavanju širenja koronavirusa.
Vlada je danas dala pozitivno mišljenje na odobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope profitne marže. Ukupan iznos plasiranih kreditnih sredstava za 6 privrednih subjekata iznosi 4.905.010,00 KM. Kada je u pitanju ovaj program, današnje mišljenje odnose se na prvu grupu aplikanata za kreditna sredstva sa subvencioniranom kamatnom stopom. Podsjećamo radi se o kreditnoj liniji za privredne subjekte ukupne vrijednosti 27.150.000,00 KM, u okviru koje Vlada Tuzlanskog kantona subvencionira cjelokupan iznos kamate.
Na danas održanoj sjednici kao korisnike subvencije po osnovu indirektno onemogućenog rada u smislu odredaba Zakona o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće odredila korisnike koji nisu bili u mogućnosti obavljati djelatnost zbog lokacije poslovnog prostora u tržnim centrima, te korisnike iz djelatnosti po klasifikacionoj djelatnosti „smještaj", osim poslovnih subjekata koji se bave pružanjem smještaja, a koji su Rješenjima Federalnog ministarstva zdravstva bili određeni kao karantin na području Tuzlanskog kantona, odnosno djelatnosti „putničkih agencija i turoperatora".
Vlada je danas dala saglasnost na obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu kamenoloma „Stupari" u Stuparima koji je zaključen između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i privrednog društva „T.S.E. Transporti Speciali Europei" d.o.o. Kladanj. Ugovor se obnavlja na period od 2,5 godina i važi od 10.07.2020. do 10.01.2023. godine.
Vlada je danas dala saglasnost na Plan Ministarstva obrazovanja i nauke TK za realizaciju aktivnosti na inoviranju nastavnih planova i programa za srednje obrazovanje.
Vlada je danas donijela i odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu. Ovom odlukom sredstva planiran za tekuće transfere političkim partijama su umanjena za ukupno 29.574,00 KM, te su za isti iznos povećana sredstva podrške boračkim savezima i uruženjima. Ovom unutrašnjom preraspodjelom ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2020. godinu.
Vlada je na današnjoj sjednici donijela Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2020. godinu". Radi se o neophodnom dijelu investicijskih ulaganja, koji je za oko 2,7 miliona KM manji u odnosu na prvobitno planirane investicije u 2020. godini. Ova razlika – ušteda od 2,7 miliona KM je iskorištena kao odgovor Vlade TK za sanaciju posljedica pandemije korona virusa.
Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala prvostepene i drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2020/21. godini.
Vlada je danas donijela više odluka o preknjiženju obaveza na pozicijama u Budžetu TK za 2020.godinu.
Također, Vlada je imenovala i Komisiju za provođenje postupka po javnom konkursu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas dala saglasnosti Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona da popuni radno mjesto državnog službenika stručnog savjetnika za pravne poslove i namještenika višeg referenta za administrativne i arhivske poslove na neodređeno vrijeme, kao i Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za prijem jednog državnog službenika, stručnog savjetnika za upravni postupak, na period od tri mjeseca.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas odredila punomoćnike državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio televizija Tuzlanskog kantona, te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona. Također, imenovano je više privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna