Održana 58. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Uspješna godina iza Radio televizije Tuzlanskog kantona

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu, Odbora za reviziju i vanjskog revizora. Poslovanje i rad Televizije u 2018. godini obilježio je nastavak stabilizacije i sanacije preduzeća koji je započet 2016. godine. Poslovanje se odvijalo u prostoru između komercijalizacije programskih sadržaja i obaveza JP RTVTK za informisanjem i educiranjem građana.

Trend pozitivnog poslovanja je nastavljen tako da je 2018. godina završena sa ostvarenom dobiti od 602.534,00 KM. Ova dobit usmjerena je u pokriće dugovanja iz prethodnog perioda. Tako je sa 31.12.2018. godine, a u odnosu na 31.12.2017. godine smanjena je zaduženost Društva za 629.029,00 KM. Preostala zaduženost iznosi 412.904,00 KM, sto je smanjenje za 60,4% u odnosu na prethodnu godinu. Za prethodne tri godine ukupna zaduženost umanjena je za preko 2 miliona KM ili 84%. Osim sredstava koje RTV TK ostvari po osnovu granta iz budžeta Tuzlanskog kantona, ukupno ostvareni vlastiti prihodi od poslovnih aktivnosti u 2018. godini iznosili su 885.436,00 KM i povećani su u odnosu na prethodnu godinu za 11,35%. Na strukturu i koncept programa JP RTV TK u 2018. godini najdirektnije su utjecali Zakon o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona, te Pravila i propisi Regulatorne agencije za komunikacije BiH, a koji su JP RTV TK definirali kao javni medij sa prvenstvenom zadaćom obavljanja djelatnosti javnog informisanja. Rezultat takve programsko - uređivačke politike jeste činjenica da je JP RTV TK, kao javni mediji, ispunila sve obaveze prema javnosti, a sa druge strane je bila i najgledanija tv stanica na području Tuzlanskog kantona, te medu prvih deset u BiH.

 

I u 2018. godini Međunarodni aerodrom Tuzla nastavio svoj rast i razvoj

 

Vlada 09 05 2019Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o poslovanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. i Izvještaj o radu Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine. U izvještajnom periodu je ostvareno značajno povećanje obima poslovanja, a koje je rezultat, kontinuiranog rada na otvaranju novih destinacija, kao i povećanju broja zračnih operacija na postojećim destinacijama, a što u potpunosti opravdava dosadašnju podršku Osnivača Vlade TK-a i Vlade FBiH. Završetkom rada na kapitalnim projektima stvorili su se uslovi za povećanje kapaciteta u razvoju putničkog i cargo saobraćaja i u značajnoj mjeri je unaprijeđena ponuda ovog javnog preduzeća na prihvatu i otpremi putnika, prtljaga i roba, u čijoj bi eksploataciji trebali dosta značajnije učestvovati Privredna komora TK, te turističke zajednice na području našeg kantona i šire, navodi se u Izvještaju. U 2018. godini izvršen je prihvat i otprema ukupno 584.610 putnika, što je u odnosu na 2017. godinu povećanje za oko 9 % ili 49.014 putnika. Također povećan je i broj letova sa 1.922 letova koliko je bilo u 2017. godini na 1.991 u izvještajnoj 2018. godini, što je povećanje za 69 ili cca 3,47 %. U Izvještajnom periodu JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" je postigao značajan iskorak na povećanju broja prevezenih putnika. Postizanjem takvog poslovnog rezultata aerodrom postaje sve respektabilnija baza u zračnom prometu putnika. I ovom prilikom naglašeno je da neriješeni imovinsko-pravni odnosi nad vojnim zemljištem na kojem se razvija Aerodrom u velikoj mjeri limitiraju razvojne mogućnosti, te je neophodno, sa Ministarstvom odbrane BiH i Vijećem ministara, permanentno raditi na njihovom rješavanju. Tokom 2018. godine aviosaobraćaj se odvijao u veoma složenim uslovima, u kojim su se paralelno sa opsluživanjem putnika i zrakoplova, vršili i radovi na rekonstrukciji i dogradnji putničkog terminala. Realno se očekuje da će rekonstruisani objekat uskoro u cjelosti biti stavljen u funkciju, a razlozi za kašnjenje u realizaciji ovog projekta su obostrani obzirom da je i Uprava Aerodroma morala obezbjediti uslove neometanog odvijanja saobraćaja, kao i postizanje zadovoljavajućeg nivoa bezbjednosti putnika, roba i zrakoplova uz kontinuirano izvođenjem radova. Stavljanjem u funkciju dodatnih prostornih kapaciteta stvoriće se adekvatne tehničke, sigurnosne i prostorne mogućnosti za brže i kvalitetnije pružanje aerodromskih usluga. Također započeti su radovi na izgradnji carinskog skladišta za smještaj aviogoriva. Gledajući sa finansijske strane, u izvještajnom periodu JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" je ostvario prihode i rashode u istom iznosu odnosno godinu je završio sa „pozitivnom nulom".

 

Tekućim suficitom akumulirani deficit Kantona smanjen na oko 25 miliona KM

 

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2018. godine. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2018. godine od 362.876.332,77 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 342.142.398,16 KM, evidentno je da je Budžet u 2018. godini ostvario ukupan finansijski rezultat - suficit u iznosu od 20.733.934,61 KM. Osim činjenice da je u protekloj godini zabilježeno određeno povećanje prihoda u Budžet, bitno je istaknuti da je Vlada tokom godine pokazala i izuzetnu finansijsku disciplinu i štedljivost, te je oko od 14,5 miliona KM, od ukpno skoro 21 milion, rezultat ušteda koje su ostvarene na rashodovnoj strani Budžeta. Imajući u vidu sve navedeno, na kraju treba reći da je ovim finansijskim rezultatom, akumulirani budžetski deficit Tuzlanskog kantona sa 31. decembrom 2018.godine sveden na oko 25 miliona KM.
Podsjećamo, akumulirani deficit Budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2017. godine je iznosio 46.008.667,47 KM, te je pozitivnim rezultatom iz 2018.godine djelomično pokriven.
U periodu 01.01.-31.12.2018. godine Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 335.046,39 KM, što u procentima iznosi 55,84% u odnosu na usvojeni Budžet Tuzlanskog kantona, dok izvršenje po Odlukama iznosi 304.220,04 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 50,70%.

 

Ostale odluke

 

Vlada je danas donijela i tri Odluke o usmjeravanju donacija u Budžet TK za 2019. godinu. Ovim odlukama odobreno je usmjeravanje 5.000,00 KM koje je Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo doniralo javnoj ustanovi Srednja medicinska škola Tuzla za opremanje kabineta informatike savremenom interaktivnom pametnom Smart Board tablom. Općine Čelić je JU Mješovita srednja škola Čelić donirala 620,00 KM, a JU OŠ „Sjenjak" Tuzla za stručno usavršavanje nastavnika-pozitivno školsko okruženje za efikasno preveniranje vršnjačkog nasilja 5.759,00 KM je doniralo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
Vlada je danas nije prhvatila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.
Vlada je danas donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u liječenju branilaca i članova njihovih porodica. Ovim izmjenama, shodno povećanom broju zahtjeva u proteklim godinama, pomoć u liječenju proširena je i na „stanja mentalne retardacije i cerebralne paralize", a i iznosi koji se odobravaju kao finansijska pomoć su povećani u usklađeni sa prosječnom iznosom prosječne plaće u Federaciji BiH.
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela odluku kojom se utvrđuju uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu finansijskih sredstava invalidskim sportskim klubovima/savezima kantonalnog nivoa sa područja Tuzlanskog kantona, za troškove učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, način isplate i korištenja odobrenih finansijskih sredstava, kao i druga pitanja iz ove oblasti. Također, utvrđeni su novi kriteriji za bodovanje, predviđen postupak javnog oglašavanja, razmatranje prijava po javnom pozivu koje provodi komisija Ministarstva, predviđeno je i zaključivanje ugovora sa rangiranim invalidskim klubovima kao i novi postupak pravdanja doznačenih sredstava.
Također Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica. Pod volonterskim stažem branilaca i članova njihovih porodica, u smislu ove odluke, smatra se stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa shodno odredbama Zakona o radu.
Vlada je danas utvrdila kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton". Za ovu namjenu Vlada je Budžetom planirala ukupno 120.000,00 KM. Ukupan iznos planiran je za raspodjelu tako da se drugim nivoima vlasti dodijeli 20.000,00 KM, neprofitnim organizacijama 95.000,00 KM, a privatnim preduzećima i poduzetnicima 5.000,00 KM. Ovim sredstvima vršiće se sufinansiranje pojedinačnh programa/projekata pravnih lica koja organizuju tradicionalne i druge značajne pozorišne, književne, muzičko-scenske, muzičke, plesne, muzejske, likovne, galerijske i arhivske manifestacije, tribine, simpozije i programe, ukoliko programi/projekti koji se kandiduju afirmišu kulturu, kulturno stvaralaštvo i kulturno-historijsko naslijeđe Tuzlanskog kantona i doprinose njegovom očuvanju, uključuju programe međunarodne saradnje ili znače obilježavanje godišnjica rada ustanova kulture. Zbog ograničenog iznosa sredstava, podnosilac zahtjeva može predložiti jedan program/projekat, za koji se može dodijeliti maksimalno 5.000,00 KM.
Vlada je danas donijela i dva programa iz oblasti socijalnih davanja. Radi se o raspodjeli sredstava jednokratnih novčanih pomoći i raspodjeli sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2019. godinu. Za jednokratne pomoći Budžetom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 560.000,00 KM, dok je za subvencije za djecu, učenike i studente u planirano ukupno 876.400,00 KM. Troškovi prijevoza subvencioniraju se u iznosu od 100% za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju i djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratioce (ukoliko je pratilac neophodan).
Vlada je danas dala i saglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli.
Vlada je danas i prihvatila izjašnjenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona na aplikacije i odgovore na zahtjev aplikanata na pravičnu naknadu, kao konačna.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje članova u Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla, ispred državnog kapitala, do imenovanja novog Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana, te privremeno imenovala člana Upravnog odbora Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg" u Tuzli.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna