Javni poziv za sufinansiranje nabavke plastenika površine 320 m2 po Programu utroška sredstava u svrhu poticanja biljne proizvodnje

Na osnovu tačke V Programa utroška sredstava u svrhu poticanja razvoja biljne proizvodnje u 2020. godini (''Službene novine Tuzlanskog kantona'' broj 6/20), tačke V Odluke o općim kriterijima za sufinansiranje nabavke plastenika broj 04/1-11-010309 od 19.05.2020. godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona raspisuje :


J A V N I   P O Z I V

za sufinansiranje nabavke plastenika površine 320 m2 po Programu utroška sredstava u svrhu poticanja biljne proizvodnje


I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je sufinansiranje nabavke plastenika površine 320 m2, čija ukupna vrijednosti (nabavka i instaliranje) iznosi do 4.000,00 KM.

Ministarstvo dodjeljuje sredstva u iznosu do 40 % ukupne vrijednosti ulaganja.


II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju fizička lica sa područja Tuzlanskog kantona, kojim je odobreno sufinansiranje nabavke START paketa siromašnim farmerima, kroz Projekt razvoja ruralne konkurentnosti, koji implementira Ured za koordinaciju projekata, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) i fizička lica, kojim su odobrena sredstva u iznosu od 40 % od ukupne vrijednosti ulaganja od drugih institucija i organizacija.


III KRITERIJI KOJE KANDIDAT MORA ISPUNJAVATI

a) Opći kriteriji:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da ima prebivalište na području Tuzlanskog kantona,
- da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata odnosno da izvrši upis u navedene Registre u roku od 7 dana od donošenja Odluke o odobravanju sredstava.

b) Pored općih kriterija kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne kriterije:

- da su mu odobrena sredstva u iznosu od 40 % od ukupne vrijednosti ulaganja kroz Projekt razvoja ruralne konkurentnosti, koji implementira Ured za koordinaciju projekata, Federalnog ministarstva (sufinansiranje nabavke START paketa siromašnim farmerima), ili da su mu odobrena sredstva u iznosu od 40 % od ukupne vrijednosti ulaganja od drugih institucija i organizacija,
- da je obezbijedio vlastita sredstva u iznosu od 20 % od ukupne vrijednosti ulaganja,
- da posjeduje vlastito zemljište, zemljište nekog od članova gazdinstva ili zemljište uzeto u zakup sa rokom trajanja od najmanje 5 godina,
- da nabavljeni plastenik zadrži u vlasništvu najmanje 3 godine od dana odobravanja sredstava.


IV DOKUMENTACIJA KOJU DOSTAVLJA KANDIDAT

Uz potpisanu prijavu kandidata (obrazac P-1), potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Fotokopiju lične karte,
2. Potvrdu da je upisan u Registar poljoprivrednog gazdinstva i Registar klijenata, odnosno izjavu da će se upisati u navedene Registre u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sredstava,
3. Dokaz da su mu odobrena sredstva u iznosu od 40 % od ukupne vrijednosti ulaganja kroz Projekt razvoja ruralne konkurentnosti, koji implementira Ured za koordinaciju projekata, Federalnog ministarstva (sufinansiranje nabavke START paketa siromašnim farmerima), ili da su mu odobrena sredstva u iznosu od 40 % od ukupne vrijednosti ulaganja od drugih institucija i organizacija,
4. Potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa izjavu kandidata da je obezbijedio sredstva u iznosu od 20 % od vrijednosti ulaganja,
5. Dokaz o vlasništvu nad zemljištem (ovjerena fotokopija zemljišnoknjižnog izvadka /posjedovni list/ ugovor o zakupu),
6. Potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa izjavu kandidata da će nabavljeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od dana odobravanja sredstava.


Obrazac P-1 dostupan je u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona i na web stranici Ministarstva.


Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Javni poziv moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.


Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.


Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz" i na web stranici Ministarstva.


Prijavu sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 7 dana, od dana posljednjeg objavljivanja Javnog poziva, na sljedeću adresu:MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
TUZLANSKOG KANTONA
Rudarska br. 57
T U Z L A

(sa naznakom: ''Komisija za provođenje procedure za odobravanje sufinansiranja nabavke plastenika'')

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna