Odluka o poništavanju internog oglasa

Na osnovu člana 71. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a u vezi sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj: 04/1-34-016114-3/17 od 04.07.2017. godine (Odluka Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-16114-1/17 od 10.07.2017. godine) i broj: 04/1-34-25884/17 od 12.10.2017. godine (Odluka Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-25884/17 od 12.12.2017. godine), Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi


O D L U K U

o poništavanju internog oglasa

I

Poništava se Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta, odnosno prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radno mjesto "viši referent – vozač motornog vozila" u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odjeljenje vodoprivrede, šumarstva i ekonomsko – finansijskih i općih poslova, Odsjek ekonomsko – finansijskih i općih poslova, 1 izvršilac, objavljen na Oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dana 07.11.2019. godine, na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, dana 07.11.2019. godine i na oglasnim pločama svih organa državne službe na području Tuzlanskog kantona.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


O b r a z l o ž e nj e

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sistematizirano je radno mjesto višeg referenta - vozača motornog vozila, dva (2) izvršioca, sa uvjetima bliže navedenim kao u istom.

Članom 71. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu propisano je da o prijemu namještenika u radni odnos odlučuje rukodovodilac organa državne službe u skladu sa potrebom za popunom upražnjenog radnog mjesta namještenika utvrđenog pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

U skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, te u vezi sa odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđen je tekst Internog oglasa i isti je objavljen u skladu sa propisima iz oblasti radnopravnih odnosa.

Imajući u vidu da ističe tekuća budžetska godina, te da će se u narednom periodu razmatrati utvrđivanje nove organizacije Ministarstva, kao i sistematizacija radnih mjesta, ocijenjeno je svrsishodnim da se pristupi poništavanju navedenog Internog oglasa.


Na osnovu naprijed navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke.

 

M I N I S T A R

Mustafa Šakić, dipl. oecc.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna