Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta

Na osnovu člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu", broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj: 04/1-34-016114-3/17 od 04.07.2017. godine (Odluka Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-16114-1/17 od 10.07.2017. godine) i broj: 04/1-34-25884/17 od 12.10.2017. godine (Odluka Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-25884/17 od 12.12.2017. godine), Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, o b j a v lj u j e


I N T E R N I O G L A S

za popunu upražnjenog radnog mjesta, odnosno prijem
namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Ministarstvu
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odjeljenje vodoprivrede, šumarstva i ekonomsko – finansijskih i općih poslova,
Odsjek ekonomsko – finansijskih i općih poslova


1. Naziv radnog mjesta:
- „Viši referent – vozač motornog vozila" u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odjeljenje vodoprivrede, šumarstva i ekonomsko – finansijskih i općih poslova, Odsjek ekonomsko – finansijskih i općih poslova, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme


2. Opis poslova:
- Preuzima i zadužuje vozila sa opremom za potrebe Ministarstva,
- Stara se o tehničkoj ispravnosti i higijeni vozila, o servisiranju i održavanju vozila u skladu sa njegovim tehničkim uputstvom,
- Uredno vodi putne naloge i evidenciju pređenih kilometara,
- Kontrolira ulaz i izlaz u/iz Ministarstva i o tome vodi utvrđenu evidenciju,
- Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka,
- Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.


3. Kandidat koji se prijavljuje na Interni oglas mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto,
- da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
- da u posljednje dvije (2) godine od dana objavljivanja ovog Internog oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
- da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine.

4. Pored općih uvjeta, kandidat koji se prijavljuje na Interni oglas mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- IV stepen stručne spreme, svih smjerova ili KV vozač, položen vozački ispit „B" kategorije i najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci.

5. Uz prijavu, kandidat treba priložiti sljedeću dokumentaciju, u vidu originala ili ovjerene fotokopije:

-kratka biografija, potpisana od strane kandidata, sa brojem kontakt telefona,
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od tri (3) mjeseca),
-ovjerenu kopiju lične karte,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-dokaz o školskoj/stručnoj spremi,
-dokaz o položenom vozačkom ispitu „B" kategorije,
-dokaz o radnom stažu,
-dokaz (uvjerenje ili potvrda da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u organu državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Tuzlanskom kantonu, koji ispunjava uvjete za obavljanje poslova radnog mjesta iz Internog oglasa,
-uvjerenje, potvrdu ili drugi dokaz o tome da u posljednje dvije (2) godine od dana objavljivanja Internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
-ovjerena izjava o tome da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju sve uvjete tražene ovim Internim oglasom bit će pozvani na intervju.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (ne starije od tri (3) mjeseca), a prije stupanja u radni odnos.

Napomena: Shodno odredbama člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu pravo prijave na Interni oglas imaju namještenici organa državne službe svih nivoa vlasti u Tuzlanskom kantonu koji ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.


6. Rok trajanja internog oglasa

Interni oglas ostaje otvoren osam (8) dana počev od dana objavljivanja na oglasnoj
ploči Ministarstva i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, odnosno najkasnije sa danom 18.11.2019. godine.


Prijavu na Interni oglas, sa svim traženim dokumentima, dostaviti u zatvorenoj koverti neposrednim putem ili putem pošte, preporučeno, na adresu:


„TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
Rudarska br. 57
T U Z L A
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta, odnosno
prijem u radni odnos namještenika u Ministarstvu poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede, Odjeljenje vodoprivrede, šumarstva i ekonomsko -finansijskih i općih poslova, Odsjek ekonomsko – finansijskih i općih poslova
- NE OTVARAJ!"

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna