Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine TK" broj: 07/17, 10/17, 10/18 i 14/18), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-11-17263/20 od 08.09.2020. godine i člana 4. B tačka III – 26 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija broj: 07/1-34-22860/17 od 03.07.2017. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija broj:07/1-14-13712/18 od 10.05.2018. godine i broj:07/1-30-4840/20 od 04.03.2020. godine, Ministar finansija objavljuje:


INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno
vrijeme u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona


I. Naziv radnog mjesta: Viši referent za poslove obračuna plaća - Služba centralizovanog obračuna plaća –1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme:

A. Opis poslova:
- vrši dostavu potrebne dokumentacije za ISFU
- obračunava plaće
- izrađuje rekapitulacije bolovanja
- izrađuje obavijest o primanjima plaća (plaći) za proteklu godinu za potrebe PIO, obrazac M-4
- izrađuje i dostavlja statističke preglede plaća
- vrši refundacije bolovanja od Fonda za zdravstveno osiguranje
- izdaje podatke iz evidencija o plaćama za uposlenike
- vrši druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.


B. Opšti uslovi za obavljanje poslova upražnjenog radnog mjesta utvrđeni članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine
- da je stariji od 18 godina
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta
- da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Minsitarstva finansija
- da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini
- da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine


C. Posebni uslovi propisani Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija:
- IV stepen, srednja stručna sprema, ekonomska škola ili gimnazija
- poznavanje rada na računaru Windows i ostali uslužni programi
- najmanje 10 (deset) mjeseci radnog iskustva nakon završene tražene spreme
- položen stručni ispit za rad u organima uprave


Uz prijavu na interni oglas sa kratkom biografijom, zainteresirani kandiati obavezno prilažu sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) ne stariju od 3 (tri) mjeseca:
1. uvjerenje o državljanstvu
2. uvjerenje iz matične knjige rođenih
3. diploma o stručnoj spremi
4. uvjerenje Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ili drugog organa državne službe Tuzlanskog kantona da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH odnosno Bosni i Hercegovini
5. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine
6. potvrda o radnom iskustvu nakon završene tražene spreme
7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave
8. dokaz o poznavanju rada na računaru.


Izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.


II. Rok trajanja internog oglasa i adresa za podnošenje prijava:


Prijavu na interni oglas sa kratkom biografijom i traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja internog oglasa na oglasnoj tabli Ministarstva finansija i web stranici Ministarstva finansija, lično putem protokola Ureda za zajedničke poslove – Rudarska br. 57, 75 000 Tuzla ili putem pošte preporučeno na adresu:

Tuzlanski kanton
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona
Protokol Ureda za zajedničke poslove
Rudarska br. 57
75 000 Tuzla
sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu finansija – ne otvarati"


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


MINISTAR
Suad Mustajbašić, dipl. ecc

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna