Interni oglas za popunu radnog mjesta namještenika

Na osnovu člana 73. stav 1. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu («Sl. novine Tuzlanskog kantona», broj: 7/17 i 10/17), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/1-14-21512/19 od 05.11.2019.godine i člana 4. B-tačka III – 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija broj: 07/1-34-22860/17 od 03.07.2017. godine, Ministar finansija objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno
vrijeme u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona


I. Naziv radnog mjesta: Viši referent za poslove obračuna plaćaa– Služba centralizovanog obračuna i isplate plaća – 1 ( jedan ) izvršilac.


A.Opis poslova:
-vrši dostavu potrebne dokumentacije za ISFU
-obračunava plaće,
-izrađuje rekapitulacije bolovanja,
-izrađuje obavjest o primanjima plaća ( plaći) za protekulu godinu za potrebe PIO, obrazac M-4,
-izrađuje i dostavlja statističke preglede plaća,
-vrši refundacije bolovanje od Fonda za zdravstveno osiguranje,
-izdaje podatke iz evidencija o plaćama za uposlenike,
-vrši druge poslove po nalogu neposrednog rukovodilaca.


B. Opšti uslovi utvrđeni članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu:
- da je državljanin BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta,
- da ima vrstu i stepen školske spreme potrebne za obavljanje radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija,
- da u poslijednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije opušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini i
- da nije bio obuhvaćen članom IX 1 Ustava BiH


C. Posebni uslovi propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija:
- IV stepen, srednja stručna sprema, Ekonomska škola ili Gimnazija i poznavanje rada na računaru Windows i ostali uslužni programi
- najmanje 10 mjeseci radnog iskustva nakon završene tražene spreme,
- položen stručni ispit za rad u organima uprave,


Uz prijavu na interni oglas zainteresirani kandidati obavezno prilažu slijedeću dokumentaciju (orginali ili ovjerene kopije) ne stariju od tri ( 3) mjeseca:
1.uvjerenje o državljanstvu,
2. vjerenje iz matične knjige rođenih,
3. diploma o stručnoj spremi,
4.Uvjerenje Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ili drugog organa državne službe Tuzlanskog kantona da kandidat da u poslijednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH,
5.ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava FBiH.
6.potvrda o radnom iskustvu nakon završene tražene spreme
7.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,
8.dokaz o poznavanju rada na računaru,


Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad.


III. Rok trajanja javnog oglasa i adresa za podnošenje prijava:
Prijavu na interni oglas sa kratkom biografijom i traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja internog oglasa, lično putem protokola-Rudarska 57. Tuzla ili putem pošte preporučeno na adresu :

Tuzlanski kanton
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona
Protokol
Rudarska 57
75 000 Tuzla
sa naznakom
«Interni oglas za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Ministarstvu finansija».Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

MINISTAR
Suad Mustajbašić, dipl.ecc

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna