Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu

Na osnovu tačke III Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2019. godinu, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu

Opširnije...

Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2019. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj:10/18) i člana 77. stav 7. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/19), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

Opširnije...

Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2019. god

Na osnovu člana15. stav (2) Pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2019. godini, broj: 15/1-05-009895-19 od 01.07.2019. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-05-009895-19 od 02.07.2019. godine. godine, SLUŽBA NADLEŽNA BORAČKO - INVALIDSKE ZAŠTITE GRADA/OPĆINE _____________________, raspisuje

O G L A S
za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2019. godini na području Tuzlanskog kantona
u gradu/općini_________________

Opširnije...

ODLUKA o poništenju Javnog oglasa za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme

Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona broj: 20/1-262-2/17 od 06.11.2017. godine i Mišljenja Ureda za zakonodavstvo broj 02/4-05-13923/19 od 02.07.2019. godine, na 96. sjednici Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, održanoj dana 05.07.2019. godine, jednoglasno je donesena:

 

O D L U K A
o poništenju Javnog oglasa za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme

Opširnije...

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 19. Pravilnika o radu, Uredbe Vlade Tuzlanskog kantona o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu broj: 02/1-02-3310/19 od 05.04.2019 godine i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/1-34-9599/19 od 18.06.2019 god. direktor Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla,raspisuje,

J A V N I     O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1. ŠEF KUHINJE – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Opširnije...

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ''Podrška povratku prognanih lica''

Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 2/06 i 15/11), tačke IV stav 3. Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije 23040001 - ''Podrška povratku prognanih lica'' broj: 02/1-14-8845-1/19 od 03. 06. 2019. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V
za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije
''Podrška povratku prognanih lica''

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna